Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Христина Апостолос Папазиси, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Христина Апостолос Папазиси, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Подобряване на социалната компетентност в прехода от детската градина към началното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Христова Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: