Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Илияна Руменова Кираджиева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Илияна Руменова Кираджиева, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология) с дисертационен труд на тема: "Мотивационни фактори за учене и ролята на учителя в юношеска възраст".

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 14.10.2019 г. в 11:48 ч.