Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мария Милкова Минкова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на редовен докторант МАРИЯ МИЛКОВА МИНКОВА по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Трудова психология). Тема на дисертацията: „Влияние на корпоративната социална отговорност върху ангажираността и поведението на служителите“

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 10.10.2019 в 10:38 ч.