Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Евелина Михайлова Проданова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на редовен докторант ЕВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ПРОДАНОВА по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Организационна психология)

Тема на дисертацията: „Формиране на организационна култура и групова ефективност в новостартирали компании“

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 09.10.2019 г. в 10:52