Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Марио Александров Аппен, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 22 – Център за източни езици и култури

Защита на дисертационния труд на Марио Александров Аппен на тема:

ПЕРСИЙСКИЯТ ФАРХАНГ БОРХĀН-Е КĀТЕ В РЪКОПИС ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, (Езици на народите от Азия, Африка и Америка - Персийска лексикография)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иво Кирилов Панов

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класически Изток СУ "Св. Климент Охридски", бул. „Тодор Александров“ № 79, Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета. Защитата ще се състои на 14 ноември 2019 г. от 14.30 часа в зала № 22, Център за източни езици и култури.