Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Иван Петров Христов, Философски факултет

бул. ”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45

Защита на задочен докторант ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи )

Тема на дисертацията: „ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА МУЗЕЙНИТЕ ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Научното жури – определено със Заповед на Ректора № РД 38-354/ 10.07.2019 г.

Автореферат

Рецензенти:

- проф. дфн Оля Борисова Харизанова председател на научното жури и автор на рецензия

- проф. д-р Елена Юлиевна Павловска

Становища :

- проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева

- проф. д. изк. Симеон Недков Недков

- доц. д-р Петко Петров Христов