Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ваня Валериева Сухарова-Радева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Журналистика на участието – концептуална рамка и параметри на неконвенционалната парадигма на дигиталните медии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Грета Дерменджиева

 

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Веселина Вълканова

 

доц. д-р Стела Ангова

 

Становища:

 

проф. д-р Грета Дерменджиева

 

проф. дсн Добринка Пейчева

 

проф. д-р Маргарита Пешева