Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Кристина Галентинова Кирова, Философски факултет

Заседателна зала № 2, сграда Ректорат, Северно крило

Публична защита на Кристина Галентинова Кирова, редовна докторантка в катедра „История и теория на културата“, Философски факултет, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Теория и история на религиите), на дисертация със заглавие „Образованието на българските мюсюлманки: богобоязливост и/или еманципираност“.

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Павел Веселинов Павлович

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: