Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Яна Кирилова Стефанова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

 

Защита на дисертация на тема: „Философският концептуализъм в източноазиатския будизъм (през даоистката рецепция на класическия будизъм)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Източна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.


Председател на научното жури: доц. д-р Антония Димова Цанкова

Автореферат

Рецензии:

Становища: