Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Радослава Маринова Йорданова, Юридически факултет

конферентна зала, ректорат

Защита на дисертация за придобиване на образователната и научната степен "доктор " по професионално направление 3.6 Право /наказателно право / от Радослава Маринова Йорданова ,докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: " Депенализацията в българското наказателно право"

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Панайотов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: