Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент по Професионално направление 4.2.Химически науки (Неорганична химия), обявен в ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г.