Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирослав Валентинов Златев, Геолого-географски факултет

Огледална зала, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Мирослав Валентинов Златев на тема: ,,Ролята на иновациите за регионалното развитие (на примера на Словения)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география – пространствено и регионално развитие).

 

Научен ръководител: доц. д-р. Николай Попов
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: