Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелина Панайотова Борисова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Цветелина Панайотова Борисова на тема “Национална стратегия на Република Корея за популяризиране на корейската култура и език по светаза присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература и култура),

Председател на Научното жури: проф. д-р Светла Къртева-Данчева

 

Защитата ще се проведе дистанционно на 10.06.2022 година, петък, от 15.00 часа на: https://us02web.zoom.us/j/83102873894

 

 

Автореферат – EN , BG

 

Рецензии:

  • проф. д-р Светла Тодорова Къртева-Данчева – EN , BG
  • доц. д-р Андроника Мартонова – EN , BG

Становища:

  • доц. д-р Антония Димова Цанкова – EN , BG
  • проф. д-р Иванка Аспарухова Влаева-Стоянова – EN , BG
  • доц. д-р Полина Валентинова Цончева – EN , BG

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Англицистика и американистика“, каб. 167, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.