Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Руменов Трифонов, Философски факултет

Присъствено бул. Цариградско шосе 125, Кампус Изток, бл.4, зала 307
Он-лайн в електронна платформа https://meet.google.com/vzo-aetd-tsp?hs=151

Публична защита на редовен докторант Владимир Руменов Трифонов по професионално направление 3.3..Политически науки (Политология - Международни отношения).
Тема на дисертацията: „ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ЕВРАЗИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК . Актуални измерения на отношенията на Русия с Беларус, Китай и Турция“.

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Петров Попиванов

Автореферат

Рецензии:

Становища: