Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "доцент" по професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия), обявен в ДВ бр. 103/10.12.2021 г.