Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радослава Велинова Микова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в Zoom на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/81316705313?pwd=VkxPbFY1Ykx0YkYvQmVMT1g5UjNoQT09
Meeting ID: 813 1670 5313
Passcode: 878208

Защита на докторска дисертация на тема: „Иновации в публичната комуникация на бранда (роля на новите лидери на мнение в Инстаграм)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Дияна Петкова
Председател на научното жури: проф. д-р Грета Дерменджиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: