Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Теодора Марио-Алексова Георгиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социални функции на разследващата журналистика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Вътрешна политика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Луливера Кръстева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии:

Становища: