Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия), обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Мартин Петров Цветков

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Екатерина Жечева - Института по обща и неорганична химия – БАН; BG ENG
  • проф. д-р Стоян Иванов Гуцов – ФХФ, СУ; BG ENG

Становища:

  • проф. дн Константин Тодоров Балашев – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Радостина Константинова Стоянова - ИОНХ-БАН; BG ENG
  • проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Боряна Венелинова Донкова – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Даниела Богданова Карашанова - Институт по оптически материали и технологии „акад. Йордан Малиновски“ – БАН; BG ENG