Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Елка Борисова Вълчева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 512 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски” - присъствено, съгласно Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски".

Защита на докторска дисертация на Елка Борисова Вълчева, редовен докторант, на тема „Методи за стимулиране креативността на учениците от III-IV клас по технологии и предприемачество“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника).

Председател на научното жури: доц. д-р Габриела Николова Кирова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: