Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Ива Георгиева Неделчева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

Защита на докторска дисертация на тема: „Хипербелетристика – минало, настояще и бъдеще на сторителинга чрез хипертекст” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Пресжурналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

Становища: