Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Любомир Николаев Талев, Юридически факултет

Заседателна зала 2, Ректорат

Първоначално насрочената за 17 март 2020 г. публична защита е отложена във връзка с действието на противоемидемичните мерки.

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право /Конституционно право на Република България/ на Любомир Николаев Талев ,задочен докторант.

Тема на дисертацията : "Принципът на разделението на властите в контекста на формата на държавно управление".

Председател на научното жури: доц. д-р Наталия Киселова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: