Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Николет Илиева Павлова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Николет Илиева Павлова, на тема „Биоинформатичен и геномен анализ на рибопревключватели и свързани с тях биохимични пътища при човешки патогенни бактерии и използването им като мишени за създаване на нови антибактериални агенти”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: доц. д-р Светослав Димов

Автореферат

Рецензии:

Становища: