Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Аутсорсинг проекти и компании

   

 

Магистърска програма "Аутсорсинг проекти и компании"

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
За икономисти и неикономисти

 

Ръководител: доц. д-р Николай Нетов, nnetoff@feb.uni-sofia.bg, кабинет 301

Администратор: доц. д-р Дияна Тишева, dianaht@feb.uni-sofia.bg, кабинет 513

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2022 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 18:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2022 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 18:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2022 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Изменение и допълнение на учебния план

Семестриална такса: 1130 лв.

Кандидатите могат да получат финансова подкрепа за обучението си в МП "Аутсорсинг проекти и компании" като кандидатстват за общо девет стипендии, покриващи разходите им свързани със семестриални такси.

 

Повече информация за предоставяните стипендии може да намерите тук:

За да кандидатствате за такава финансова помощ, моля, в срок до 23 май 2022 г. изпратете ваше CV на e-mail: nnetoff@feb.uni-sofia.bg и ще бъдете поканени за online интервю по време на което ще бъде оценена вашата кандидатура.

Интервютата ще бъдат проведени на 30 и 31 май 2022 г.

 

Магистърската програма „Аутсорсинг проекти и компании“ е двусеместриална, като формата на обучение е редовна.

Основният ѝ фокус е върху широко разпространените икономически практики - изнасяне на дейности към подизпълнители (аутсорсинг) и извън граница (офшоринг). За целта представители на аутсорсинг и офшоринг бизнеса от България и чужбина ще се включат в учебния процес с реални казуси и проекти.

Предлаганото обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални казуси в различни области на аутсорсинга и офшоринга. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на знанията в областта на проектирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и пр. Макар и със своя специфичен дизайн курсовете да са ориентирани към аутсорсинга и офшоринга, те също така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да придобият способността да се справят с широк кръг от проблеми, много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент. В по-общ план, в обучението връзката между теорията и приложенията непрекъснато се поддържа и подчертава.

Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, аутсорсинг и офшоринг бизнеса. Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на аутсорсинг и офшоринг специалист.

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на аутсорсинг и офшоринг бизнеса.

 

След успешното завършване на програмата, дипломираният магистър:

Трябва да владее:

1) Икономическата теория за напреднали и нейните приложения в сферата на аутсорсинга и офшоринга

2) Основите на техники за напреднали, касаещи анализа и управлението на проекти

3) Принципите на проектиране, анализ и оценка на данни и процеси в сферата на аутсорсинга и офшоринга

4) Принципите на функциониране на релевантните отрасли

5) Ефективните методи за управление на времето, стреса, кризите и промените, преговори, комуникация и т.н.

 

Трябва да може:

1) Да изразява реални проблеми в термините на аутсорсинга и офшоринга

2) Да превръща понятията и идеите в структурирана документация

3) Да формулира и осъществява независими приложни икономически изследвания

4) Да комуникира идеи и резултати с аудитория клиенти, висшестоящи и др.

 

Професионална реализация

Завършилите програмата са специалисти по Икономика със секторна специализация в аутсорсинг и офшоринг индустрията, притежаващи умения за теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни в сферата на аутсорсинг и офшоринг бизнес, по управление на промяната, която е породена от бурното развитие и приложение на дигиталните технологии в аутсорсинга и офшоринга.

Програмата е разработена по такъв начин, че тя да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на аутсорсинг и офшоринг специалист. Завършилите обучението магистри могат да работят в аутсорсинг и офшоринг компании, държавната администрация, в консултантски фирми, специализирани в аналитична дейност, в големи компании със собствени изследователски звена и т.н.

Магистърската програма може също така да се разглежда като подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в академичната сфера.

 

Архив на учебните планове: