Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Петко Станиславов Маврудиев, Департамент по спорт

Заседателна зала №2, Ректорат

Защита на докторат на тема: "ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕЕСПОСОБНОСТ НА СТУДЕНТИ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) на докторанта на самостоятелна подготовка ПЕТКО СТАНИСЛАВОВ МАВРУДИЕВ.

Научен ръководител: проф. Росица Църова, д-р

Председател на научното жури: доц. Георги Игнатов, д-р

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА: