Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 4/16.01.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 2.1. Филология /американска култура и литература/ - един;

 

доценти по:

  • 5.11. Биотехнологии /индустриални биопродуценти и биотехнологични производства/ - един;
  • 4.1. Физически науки /радиофизика и физическа електроника/ - един;

 

главни асистенти по:

  • 3.6. Право /конституционно право/ - един;
  • 3.8. Икономика /статистика и демография/ - един;
  • 2.1. Филология /история на българския език/ - един;
  • 3.6. Право /наказателно право/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.