Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр.119/23.05.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

за нуждите на Геолого - географски факултет, катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“:

 • 4.4. Науки за земята /физическа география и ландшафтознание – природна география на България/ - един;:

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Гражданскоправни науки“:

 • 3.6. Право /гражданско и семейно право/ - един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра „Алгебра“:

 • 4.5. Математика /алгебра/ - един;

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика“:

 • 3.8. Икономика /микроикономика, макроикономика и международна икономика/ - един;

за нуждите на Факултета по химия и фармация, катедра „Инженерна химия“:

 • 7.3. Фармация /технология на лекарствените форми и биофармация/ - един,

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.