Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Проф. д.и.н. Христо Матанов – История на Византия; Средновековна балканска история

   

 

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

Телефон: (02) 9308/ 343

E-mail: matanov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Matanov

Биографични данни

 • 1971 г. завършва 114 гимназия с преподаване на английски език
 • 1978 г. завършва Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, профил „История на Византия и на балканските народи“
 • 1978-1979 г. Следдипломна специализация в Историческия факултет
 • 1980-1982 г. редовен аспирант в Института за Балканистика към БАН. Дисертационен труд на тема:“Проблеми на политическото развитие на Югозападните балкански земи през ХIV в.“, защитен успешно през 1983 г.
 • 1983-1987 г. научен сътрудник в Института за балканистика в БАН, хоноруван преподавател в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1985-1987 г. преподавател по Средновековна история в Националната гимназия за древни езици и култури.
 • 1987-1989 г. научен сътрудник на половин щат в Центъра за славяно-византийски проучвания „Академик Иван Дуйчев“
 • 1989 г. избран за старши научен сътрудник в Центъра за славяно-византийски проучвания „Академик Иван Дуйчев“ и за заместник-директор на центъра
 • 1993 г. избран за редовен доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, катедра „Византия и балканските народи“. Лекционни курсове: Средновековна балканска история, Дубровник и Балканите през Средновековието
 • 1999 г. защитил дисертация за доктор на историческите науки
 • 1999 г. избран за редовен професор
Административни длъжности:
 • 1989-1993 г. заместник-директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев“
 • Април 1993 – октомври 1996 г. Директор на Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет
 • 2004-2007 Ръководител на катедра „История на Византия и на балканските народи“, ИФ, СУ Св. Климент Охридски
Специализации:
 • 1981, 1984, 1987 г. Едномесечни специализации и езикови курсове в университета „Аристотел“ в Солун, Гърция
 • Октомври 1987-февруари 1988 г. Специализация в Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Вашингтон, САЩ
 • Март 1991-юни 1992 г. Специализация в Кьолнския университет, ФРГ, като стипендиант на фондацията Аlехаnder von Humboldt

Избрани публикации

Книги

 1. Югозападните български земи през 14 в. С., Наука и изкуство, 1986.
 2. От Галиполи до Лепанто. Европа, Балканите и османското нашествие (1354-1571 г.). С., Наука и изкуство, 1988 (в съавторство с Румяна Михнева). Второ изд. 1995 г.
 3. Георги Сфранцес. Дневникът на един византийски велможа. Превод от гръцки и увод. С., 1996.
 4. Княжеството на Драгаши. Към историята на Източна и Североизточна Македония в доосманската епоха. С., Гал-ико, 1997
 5. Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XV-XVI в. С. 2000, 195 стр. 9 таблици.
 6. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С. 2002, 564 стр.
 7. Балкански хоризонти. История, общества, личности. Т. I. С., изд. Парадигма, 2004, 318 стр. карти и библиография

Колективни монографии

 1. Религиите и сектите.- В: България 20 век. С., АБВ Кооп и Труд.. С., 1999
 2. Българите. Атлас. Съавторство. С., 2002.
 3. История на българите. В съавторство с Г. Бкалов, Т. Коев и др. Изд. Труд, 2003.
 4. Исторически атлас на Югоизточна Европа. Датамар: София 2012, в съавт. Мария Баръмова, Владимир Станев.

Учебници и учебни пособия

 1. Учебник по история за 8 клас.С., Свят-Наука, 1993, 1994, 1996 (в съавторство с Л. Станчев и Г. Сотиров)
 2. История на България. Учебник за 11 кл. на НГДЕК. С., 1987.
 3. Ръководство за подготовка на кандидат-студенти по история. С.,Булвест 2000,1993 (в съавторство с Т. Даков и Б. Бобев).
 4. Текстове и документи по история на България. С., Булвест 2000,1993.
 5. Книга по история за кандидат-студенти. С., Тилия, 1996.
 6. История и цивилизация. Учебник за 11 кл. С. 2000-. Изд. Анубис.
 7. Универсален справочник по история. Изд. Диоген. (под печат)

Публикации в списания и сборници

 1. Parents serbes et byzantins du Tsar Ivan Alexandre.- Etudes Balkaniques, 4, 1980.
 2. Le Mont Athos et les rapports politiques dans les Balkans durant la deuxieme moitie du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques, 2, 1981.
 3. Два малко използвани извора за българи в Епир и тесалия през 14 в..-Векове, 5, 1982.
 4. Към въпроса за участието на българите в Черноменската битка Л 371 г./.- В: България и Балканите 681-1981. С., 1982.
 5. Radoslav Hlapen- souverain feodale en Macedoine meridionale durant le troisieme quart du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques, 1, 1984.
 6. Contribution to the Political History of South-eastern Macedonia after the Battle of Chernomen.- Etudes Balkaniques, 2, 1986.
 7. Кръстоносната идея в първия етап на османското нашествие /13 3 2-1402 г./.-Балканистика, 1, 1989.
 8. Типологични аспекти на отношенията между османските завоеватели и балканските държави през 70-80-те години на 14 в.-В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи. Велико Търново, 1992.
 9. The Phenomenon Thomas Preljubovic.- In: Praktika Diethnis Symposiou gia tou despotatou tis Epeirou. Arta, 1992.
 10. Тимари, зиамети и хасове в Кюстендилски санджак през XVI в.- В: Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. Amicitia. С., 2001, с. 271-282
 11. Нови сведения за българи-роби от началото на XIV в., продавани на остров Крит. – В сборника: В памет на историка и приятеля проф. Милчо Лалков „Иронията на историка“. С., Универс. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, стр. 64-69.
 12. Състояние на енорийската структура и на манастирите в Кюстендилски санджак през 15-16 в. В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. С., Унив. изд., 2004, стр. 177-188.
 13. Чумни пандемии и история. „Юстиниановата чума“ и „Черната смърт“: два повратни периода в историята на средновековните Балкани..-В: Civitas humano-divina В чест на проф. Георги Бакалов. С., изд. Център за изследване на българите. 2004, стр. 339-347.