Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Проект „Информатика, граматика, лексикография”

   
Проект „Информатика, граматика, лексикография”

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 1.11.2012 г.

 

Проектът „Информатика, граматика, лексикография” (BG051PO001-3.3.06 - 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОМН набира участници в целевата група: докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Изисквания към кандидатите:

- Съответствие с целевите групи на схемата за безвъзмездна финансова помощ: кандидатите следва да са докторанти, постдокторанти, специализанти или млади учени по смисъла на действащото в Република България законодателство

- Предимство имат следните кандидати:

1) с интереси в областта на палеославистиката и компютърната лингвистика

2) с опит в морфологично разпознаване на словоформи в средновековни славянски текстове, изготвяне на речникови статии, разчитане и набор на средновековни славянски писмени пaметници, изготвяне на библиографски списъци и показалци.

Тези обстоятелства се доказват чрез списък с публикации, автобиография и други документи по преценка на кандидата.

- Комисията си запазва правото да провери приносите на кандидатите към други научноизследователски или образователни проекти, за да установи степента на мотивираност и/или уменията за работа в екип на съответният кандидат.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път: чрез изпращане на анкетни карти на електронен адрес geriganeva@yahoo.com.

Допълнителна информация за проекта, както и формуляр на анкетна карта, може да се намери на адрес: http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/