Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева на тема: Метални комплекси на карбоксилните полиетери монензин и салиномицин: Структура, свойства и биологична активностпо професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия).

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Богданова Караджова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107