Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владислав Валентинов Иванов, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Владислав Валентинов Иванов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: „Преобразуване на CO2 в дъгови разряди при атмосферно налягане“

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: