Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марек Желев Дяков, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Марек Желев Дяков, редовен докторант, на тема „Драматургично развитие и специфика на орнаментиката в обработките на автентичен песенен фолклор за фолклорни хорови формации“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Златкова Мангова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: