Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Условия и ред за приемане на докторанти, български граждани

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в Република България.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър".
Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка. Университетът обучава докторанти по заявени от него и утвърдени от Министерския съвет специалности (държавна поръчка) и с индивидуално заплащане ( платена докторантура) по специалности, получили при акредитация оценка "мн. добър".

Повече информация за документи за кандидатстване и сроковете за подаването им можете да намерите в рубриката Докторантури.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански). Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и се включват в кандидат-докторантски справочник, който е на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит, (продължителността на провеждане е 4 часа). Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00) за докторанти по държавна поръчка и Мн. добър (4.50) за докторанти срещу заплащане. Оценките се оформят с точност до 0.25. До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Редовните и задочни докторанти по държавна поръчка заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет. Te са освободени от заплащане на такса през последните две години.
За редовна платена докторантура годишната такса е в размер на девет минимални работни заплати и шест минимални работни заплати за задочна докторантура (ако не бъде определен друг размер със заповед на Ректора по решение на Академичния съвет).

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Допълнителен прием на докторанти - български граждани и
граждани на Европейския съюз и на ЕИП -
през учебната 2023/2024 година

 

шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1. Педагогически науки 2
1.3. Педагогика на обучението по … Всичко: 2
Общо: 1 1
1 Методика на обучението по математика и информатика 1 1
4. Природни науки, математика и информатика 41
4.5. Математика Всичко: 14
Общо: 14
2 Математическа логика и приложенията ѝ 2
3 Алгебра, теория на числата и приложения 1
4 Математически анализ 2
5 Изчислителна математика 1
6 Математическо моделиране и приложение на математиката 1
7 Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1
8 Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 2
9 Теория на вероятностите и математическа статистика 2
10 Изследване на операциите 2
4.6. Информатика и компютърни науки Всичко: 27
Общо: 18 9
11 Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
12 Информационни технологии (STEM игровизация) 1
13 Информационни технологии (ИТ и образователен софтуер за специални образователни потребности) 1
14 Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
15 Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 2 1
16 Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
17 Софтуерни технологии (Управление на знания) 1
18 Информационни системи (Бази от данни) 1 1
19 Информационни системи (Системи, основани на знания) 1 1
20 Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
21 Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
22 Информационни системи (Наука за данните) 1
23 Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
24 Компютърни науки (Високопроизводителни изчисления) 1 1
25 Компютърни науки (Tеория на езиците за програмиране и формални методи) 1 1
26 Компютърни науки (Алгоритми и структури от данни) 1
Общо: 33 10
ВСИЧКО: 43