Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Русина Руменова Торосиян, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Благодатното творчество на човека във времето според отец Георги Флоровски" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: