Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Валериев Кирилов, Философски факултет

зала 63, Ректорат

Публична защита на свободен докторант ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КИРИЛОВ по професионално направление 3.2. Психология, Клинична психология.

Тема на дисертацията: „АФЕКТ, УПЛАХА И СМУЩЕНИЕ В КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища: