Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мила Александрова Станчева, Философски факултет

Конферентна зала, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Мила Александрова Станчева за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология)

 

Тема „Моралните каузи на предприемачеството. Пренареждане и презареждане на сектори: за променените връзки между институции, пазар и гражданско общество през примера на социално мотивирани бизнес инициативи“

 

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Гончарова

Рецензии

Становища