Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христо Георгиев Рашеев, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Христо Георгиев Рашеев на тема: „Молекулно моделиране на компоненти за пост – литиевойонни батериипо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – Изчислителна химия), редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Аля Витали Таджер и проф. д-р Радостина Константинова Стоянова

Председател на научното жури: проф. д-р Християн Александров Александров.

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107