Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Делян Георгиев Тодев, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Делян Георгиев Тодев на тема: „Утренята през Четиридесетницата и Страстната седмица в литургичната практика на Българската православна църква. Развитие и утвърждаване на последованието според Типика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Йовчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: