Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Заповед за провеждането на обучението на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" през летния семестър на учебната 2021/2022 година

   

21.02.2022

 

Считано от 21.02.2022 г.:

 

1. Обучението за ОКС бакалавър и ОКС магистър през летния семестър на учебната 2021/2022 година да се провежда хибридно при следната организация:

а) На преподавателите се предоставя възможност да предават своите занятия в реално време от съответните зали в сградата на Стопанския факултет съгласно изготвения разпис за ОКС бакалавър и ОКС магистър. Всички занятия са достъпни за студентите чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение. В случай че занятията се провеждат присъствено от сградата на Стопанския факултет, студентите задължително трябва да бъдат уведомени предварително от своите преподаватели чрез електронните курсове по съответните дисциплини.

б) При присъствено обучение в зала, преподавателите по съответните дисциплини отговарят за спазването на следните ограничения, наложени със заповед на Министъра на здравеопазването и Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, а именно:

  • да не се провеждат лекции при повече от 50% заетост на помещениятa;
  • да не се допуска смесване на групи при провеждане на семинарни упражнения.

в) Преподавателите задължително изготвят присъствен списък на студентите, който да се използва при необходимост от карантиниране на контактни лица. След приключване на занятията, преподавателите предават списъка на портиера в сградата на Стопанския факултет.

2. Присъственото обучение в учебните зали на Стопанския факултет не е задължително, но всички преподаватели са задължени да осигурят достъп до присъствено обучение в електронна среда съгласно приетия разпис за всички бакалавърски специалности и магистърски програми. Предоставянето на електронни учебни материали, запис на занятията и др. са помощни средства, които не заместват присъственото обучение в електронна среда.

3. По решение на съответните катедри всяка магистърска програма определя формата на обучение през летния семестър на учебната 2021/2022 година, като се възползва от възможностите за хибридно обучение или само присъствено обучение в електронна среда. Студентите следва да бъдат уведомени преди началото на летния семестър относно организацията на занятията.

4. Присъствените държавни изпити и защити на магистърски тези да се проведат съгласно организацията по т. 1б) от настоящата заповед и при спазване на актуалните противоепидемични мерки. Присъствено провеждане на изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

5. Настоящата Заповед, съгласно Решението на Факултетния съвет, е в сила до промяна на разпоредбите на национално или университетско равнище относно провеждането на занятията през летния семестър на учебната 2021/2022 година, която налага необходимост от различна организация на учебния процес.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете тук .

1BG