Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мануела Петрова Дюлгерова-Тотева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в Zoom на адрес: https://us02web.zoom.us/j/87505992030?pwd=MXBneTZQUW9vcVpLMmFub2NkL1lTUT09
Meeting ID: 875 0599 2030
Passcode: 735538

Защита на докторска дисертация на тема: „Ефективни комуникационни инструменти на директния дигитален маркетинг в софтуерната индустрия (психологически и културни специфики на потребителите в България и Германия през периода 2017 – 2021 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Ефективни комуникации в онлайн средата), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова
Председател на научното жури: доц. д-р Симеон Василев
Автореферат
Рецензии:

Становища: