Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламена Ангелова Петрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/82014298642?pwd=U2lLaHlSLzcvMG0zQS9PK0ovdjBLdz09

Meeting ID: 820 1429 8642
Passcode: 026505

Защита на докторска дисертация на тема: „Българският метъл – музика, символи и медийни образи за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Медийна музика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д.н. Венцислав Димов

Председател на научното жури: доц. д-р Жана Попова

Автореферат

Рецензии:

Становища: