Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Николета Филипова Йончева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Николета Филипова Йончева, задочен докторант, на тема „Семейно-медиирана ранна интервенция при деца със затруднения във функционалната комуникация и адаптивните умения“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия).

Председател на научното жури: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: