Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Кристина Емилова Петрова-Христова, Геолого-географски факултет

Зала № 242, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Кристина Емилова Петрова-Христова на тема: ,,Геодемографски анализ и прогнозни варианти за развитието и интеграцията на ромската етническа група в България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата - Етнически и езикови малцинства и религиозни общности в България).

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: