Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Програма Еразъм+: Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2020/2021 г.

   

04.12.2020

 

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

ПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Академичнa годинa 2020/2021

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националата агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете в таблиците с мобилностите за съответния факултет.

Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 15 юли 2021 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор (Приложение 3 – Оценъчна карта) от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление – по образец (Приложение 1);
  2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);
  3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

 

Важно: Преподаватели от факултети, за които одобрените мобилности са в рамките на 2 проекта (ФКНФ и ИФ), могат да кандидатстват за една мобилност по всеки един от двата проекта. В този случай се подават две отделни кандидатури и номерът на проекта се посочва в заявлението за кандидатстване.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

Пример:

Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov; …

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 17 декември 2020 г., 23:59 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

 

РЕЗУЛТАТИ

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su) на 23 декември 2020 г., в 17:00 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СУ „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по Програма Еразъм+ на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

Изтегли поканата в pdf формат.

 

За контакти:

Татяна Цанева, ttsaneva@admin.uni-sofia.bg
Ирена Атанасова, erasmus@admin.uni-sofia.bg