Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Политология

   
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Форма на обучение: редовна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 3, каб. 317, тел.: +359 2 870 11 93
  • Контакти
  • Инспектор учебна дейност:Бека Натан| natan@phls.uni-sofia.bg

Мисията на специалност “Политология” e да развива способности у студентите за самостоятелно, критично и рационално осмисляне на политическите процеси и явления в обществото. Предлаганите курсове са насочени към формиране на трайни знания за организацията и функционирането на политическите системи и институции, както и на умения за активното ползване на основни политически понятия и теории . Целта е формирането на компетентности за задълбоченото разбиране и анализ на политическите явления и процеси.

Въвеждането на студентите в основните дисциплини на политическата наука (политическите идеи, политически институции и системи, партийни и избирателни системи, основни изследователски методи, международни отношения и европейски изследвания, политическа икономия, политически маркетинг, политическа социология и антропология и т.н.) е насочено към формирането на специалисти със широк профил на политическа експертиза, адекватно подготвени както за тяхната непосредствена професионална реализация, така и за по-нататъшната им специализация в различни по-тесни области на политическите и социални науки.

Още информация