Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ бр. 93 от 26.11.2019г.

   

Кандидат: доц. дн Цветанка Христова Панчева

Председател на научното жури: проф. дфн Боряна Владимирова Христова

Резюмета на публикациите на кандидата

Списък на публикациите на кандидата BG ENG

Рецензенти:

  • проф. дфн Боряна Владимирова Христова BG ENG
  • проф. дфн Мария Вутова Петкова BG ENG
  • проф. дфн Оля Борисова Харизанова BG ENG

Становища:

  • проф. дн Таня Йорданова Тодорова BG ENG
  • проф. д-р Елена Юлиевна Павловска BG ENG
  • доц. д-р Анета Дончева Дончева BG ENG
  • доц. д-р Милена Миланова Миланова BG ENG

 

Заключителното заседание ще се проведе на 28.04.2020 г., вторник от 11,00 часа
бул. „Цариградско шосе“ 125, Блок 1, ауд. 423