Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема „Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина“, разработен от доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев – СУ „Св. Климент Охридски”

Автореферат на български език; на английски език

Рецензии:

проф. дн Радослав Иванов Пенев – на български език; на английски език

проф. д-р Весела Методиева Гюрова – на български език; на английски език

проф. дпн Елка Кирилова Янакиева – на български език; на английски език

Становища:

проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – на български език; на английски език

проф. д-р Маргарита Христова Колева – на български език; на английски език

проф. д-р Маринела Великова Михова – на български език; на английски език

доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова – на български език; на английски език