Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / доц. д-р Бистра Мизова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Методология и методи на научното изследване
 • Педагогическа диагностика
 • Педагогическа комуникация
 • Социална и педагогическа психология
 • Тренинг на социални умения
 • Организационна култура и организационно развитие
 • Медийна психология и медийни изследвания
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен:

 • Педагогическо общуване
 • Емпирични изследвания в неформалното образование
 • Комуникативни и поведенчески стратегии
 • Диагностика на развитието в норма и абнорма
 • Медийни образователни програми

Магистърска степен:

 • Психология
 • Педагогическа диагностика
 • Екипна работа в институции за неформално образование
 • Социална компетентност в общуването
Изследователска работа
 • 2017 г. - Национално изследване на тема „Състояние на педагогическото взаимодействие – семейство, образователни институции, социална среда. Мерки за преодоляване на негативните тенденции” по поръчка на Министерството на образованието и науката, експерт изследовател
 • 2015 - 2016 г. – Международен проект, финансиран по програма „Еразъм+” – „Otherness” Project –– Strategic Partnership in School Education, експерт методолог
 • 2015 - 2016 г. - Национално представително изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища, по поръчка на МОН в изпълнение на предвидената в Националния план за изпълнение на дейностите по националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, експерт изследовател
 • 2013-2014, Проект „Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги”, МОН, експерт методолог
 • 2013 – 2014г. Проект „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение", МОН, специалист по дизайн и осъществяване на електронно дистанционно обучение
 • 2013 г. - Проект „Изследване на педагогическото общуване в български училищен контекст чрез анализ на случаи”, НИС на СУ, изследовател
 • 2008-2011 г. - EUROSPHERE. Diversity and European Public Sphere. Towards a Citizens’ Europe. European Union’s 6th Framework Programme, изследовател, член на екипа
 • Медийни изследвания
Научно ръководство - докторантури
Избрани публикации
 • Mizova, B. (2017). Non-formal Education and Development of Social Competence. In; International Journal Knowledge, Vol. 20 , No.3, pp1181-1187
 • Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Петкова, И., Мизова, Б. и Й.Първанова (2016). Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, с.242, ISBN 978-954-07-4112-3
 • Мизова, Б. (2016). Фактори и мерки за повишаване привлекателността на учителската професия за младите хора. В: Сбрник доклади от научна конференция по случай 30-годишнина от създаването на Факултета по педагогика „Педагогиката и социалната работа през XXI век – предизвикателства и перспективи”. УИ „Св. Климент Охридски”, 223-245
 • Мизова, Б. (2015). Учителят като компетентен комуникатор. Инструменти за измерване на социалната компетентност и комуникативния стил на учителя. Издателство Колбис, С. 2015 г., 269 стр., ISBN 978-954-8921-94-7
 • Цветанска, С., Мизова, Б. (2015) , Педагогическо общуване за практически цели, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-07-3925-0
 • Бакалова, Д., Бакрачева, М. и Б. Мизова (2015). Щастие и удовлетвореност от живота. В търсене на пътя към себе си. Издателство Колбис, София, 249 с., ISBN 978-619-7284-02-7
 • Мизова, Б. (2015). Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване. Списание Реторика и комуникации, бр. 17, 26 стр. ISSN 1314-4464
 • Мизова, Б. (2015). Особености на педагогическото общуване в училищна среда: резултати от емпирично изследване чрез анализ на случаи. Годишник на Факултета по Педагогика на СУ” Св. Климент Охридски”, книга Педагогика, том. 108, ISSN 0861 – 8291
 • Мизова, Б., М. Петкова (2015). Личностни детерминанти на социалната компететентност при педагогически специалисти. Сп. Психологични изследвания, Vol. 18, бр.1, 2015 г., с.41-48 Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, ISSN 1311-4700.
 • Мизова, Б. (2014). Методи за изследване на социалната компетентност за педагогически и психологически цели. – Списание на СУ за образователни изследвания, бр.3, 13-25., ISSN 1314-8753
 • Мизова, Б. Бакрачева, М. и Д. Бакалова (2014). Психологични аспекти на връзката медийни послания и субективно благополучие. Психологични изследвания, Vol. 17, бр. 2, 2014 г., с. 517-524 Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов” ISNN 1311-4700
 • Мизова, Б., Цветанска, С. (2013). Изследователски гледни точки към проблема за социално-комуникативната компетентност на педагогическите специалисти. Реторика и комуникации, електронно научно списание, бр. 8., април 2013 г.
 • Мизова, Б. (2012). Подходи и модели за изследване на социалната компетентност за целите на психолого-педагогическата диагностика, сп. Педагогика, Том 84, бр.7/2012, с.1063-1075, ISSN 0861-3982
 • Zografova, Y., Bakalova D., Mizova B. (2012). Media Reporting Patterns in Europe. The Case of Construction of the EU and Reform Treaty. -Javnost The Public. Jorurnal of the European Institute for Communication and Culture. Vol. XIX [2012], 1, pp. 67-84. ISSN 1318-3222
 • Mizova, B., Bakracheva, M. (2012). Specifics of National and European Identity of Bulgarian Adolescents. In: Nikolaeva, S., Mulcahy, C., Scanlon, G. (Edrs.) Towards transformative education. A multidisciplinary perspective on research an practice in Bulgaria and Ireland, Sofia, p. 85-93, ISBN 978-954-490-352-7.
Езици
 • Немски, Английски, Руски
За връзка