Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Даниел Валентинов Владимиров, Департамент по спорт

Ректорат, зала № 2

Защита на докторат на тема: "Изследване ефективността на усъвършенствана програма за обучение и тренировка по ориентиране при студенти от ТУ – София, филиал - Пловдив" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт – спортно ориентиране) на докторанта на самостоятелна подготовка Даниел Валентинов Владимиров.

Научен ръководител: доц. Антон Хиджов, д-р

Председател на научното жури: доц. Георги Игнатов, д-р

Автореферат

Рецензии:

Становища: