Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5. Математика / Математика

   

Бакалавърска програма „Математика” подготвя специалисти с фундаментални знания в основните математически направления: алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, комплексен анализ, вероятности и статистика, изследване на операциите, математическа логика, топология, числени методи и алгоритми, механика. Учебният план е гъвкав - освен задължителните дисциплини през целия период на обучението има избираеми дисциплини, чиито брой за специалността е значителен и лекторите са опитни специалисти. Целите са основно две: от една страна - разширяване и задълбочаване на знания и умения от задължителни дисциплини; от друга страна – начинии и методи за прилагане на придобитите знания и умения за решаване на проблеми от други области. Всеки студент още от първи курс има широки възможности да избира дисциплини съобразно интересите си или плановете си за бъдещото си кариерно или образователно развитие.

 

Бакалаврите, завършили програма „Математика” умеят да прилагат не само стабилната математическа подготовка, но и придобитите умения за анализиране, логическо мислене, правене на прогнози, хипотези и заключения, на базата на индукция или на дедукция, и за вземане на обосновани решения. Всичко това, плюс добри компютърни умения и владеене на западен език, им дава възможност да специализират не само в направления на чистата математика и да работят като преподаватели и научни работници във ВУЗ и институти у нас или в чужбина, но също така успешно да се реализират в области като информатиката, икономиката, банковото дело, лингвистиката, физиката, биологията и др., и в професии, свързани с тях. В последните години специалистите - математици стават все по - търсени кадри в компютърния бизнес, банковото дело, застрахователните компании, държавната администрация и др., а също – участници в международни интердисциплинарни екипи за климатични, космически, ядрени, медицински и други изследвания. Неслучайно е, че в последното десетилетие професията “ математик ” е една от най - престижните професии в световен мащаб.

Професионално направление: 4.5. Математика
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИМ010113 Математика
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по математика

Още за специалност Математика (редовно)