Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Росица Александрова Пенкова, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“

Зала 247, Ректорат

Защита на дисертационно изследване “Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини” на проф. д-р Росица Александрова Пенкова за присъждане на научна степен “доктор на науките” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по български език)

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов

 

 

Рецензии:

 

Становища: